METODOLOGIA

La nostra proposta metodològica es pot concretar en quatre aspectes principals: l’organització del temps i espai donant protagonisme als Hàbits del quotidià, l’organització de les aules i la llar en Espais d’aprenentatge, activitats complementàries i que fomentin la participació familiar plantejades com a Tallers i l’organització d’una programació didàctica basada en el Recull de Propostes Pedagògiques bimensual elaborada conjuntament amb la resta de llars gestionades per Orió Eduserveis SC i que integra de forma transversal els projectes pedagògics de psicomotricitat, música i matemàtiques i fomenta l’expressió de tots els llenguatges en diferents moments del dia i a partir d’una organització social diversa. Aquests quatre aspectes es tindran en compte en la planificació del dia a dia de la llar i s’estructuraran a partir d’una proposta de Programació setmanal.


Hàbits del quotidià 

Com es recull en el Currículum d’Educació Infantil (Primer Cicle), “les activitats de la vida quotidiana han de ser l’eix central de l’ambient educatiu de l’escola bressol”.

En aquesta línia, pensem que en l’educació infantil (i en l’educació, en general), no només és necessari organitzar l’espai, sinó que també és imprescindible organitzar el temps. Donada la necessitat que l’infant manifesta de “ritualitzar” certes activitats quotidianes com a punt de partida per a realitzar l’aprenentatge, en el primer cicle de l’educació infantil vetllem perquè l’estructura del temps mantingui una seqüenciació fixa. Que el treball d’aquests hàbits del quotidià tinguin sempre la mateixa freqüència, que un esdeveniment segueixi a un altre, que sempre succeeixin les coses de la mateixa manera, que el material estigui al mateix lloc... ajuda a l’infant a anticipar l’acció i a guanyar seguretat afectiva i autonomia.

Espais d’aprenentatge 

El disseny i ambientació de les aules i altres espais de la llar d’infants es realtiza a partir de propostes d’espais d’aprenentatge. El disseny de cadascun d’aquests espais, la preparació del material i la situació estratègica dels objectes es du a terme tenint en compte els moments evolutius dels infants de cada grup i els seus interessos, amb la finalitat de potenciar-ne la curiositat, l’experimentació, la relació així com el seu desenvolupament integral .

Al llarg del curs, les educadores van afegint elements provocatius o modificant les propostes dels espais d’aprenentatge combinant material estructurat amb no estructurat, donant riquesa i recursos a cada espai i evitant d’aquesta manera la monotonia, amb l’objectiu de mantenir viu l’interès dels infants i d’acompanyar el seu desenvolupament. Algun exemple d'aquests espais són: joc simbòlic, trobada i lectura, construir/destruir i manipular/explorar, expressió...Recull de propostes pedagògiques 

Entre els diferents equips educatius de les llars gestionades per Orió s’elaboraren reculls de propostes pedagògiques bimensuals, a partir de la quals, cada llar concreta la seva pròpia programació i dissenya part dels espais d’aprenentatge, considerant els interessos i les necessitats dels seus grups d’infants així com el seu entorn immediat. Les propostes de cada recull sempre giren a l’entorn d’una temàtica quotidiana que resulti interessant i significativa pels infants i guarden relació amb l’estació de l’any així com amb les festes i tradicions que se celebrin. El recull de propostes pedagògiques contempla i proposa diferents activitats tan obertes com semi-dirigides que promouen l’expressió dels llenguatges (artístic, verbal, musical, corporal i matemàtic) a partir de diferents formats d’organització social (petit grup, grups heterogenis, grups homogenis i en gran grup), segons convingui.Entrades populars