RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

La família és el referent més important pel nen/a. Són els pares o mares els primers i principals educadors. Així doncs, la família i la llar d’infants han de col·laborar estretament en l’educació i el desenvolupament dels infants. 

Un dels nostres objectius és compartir i cooperar amb les famílies el procés educatiu dels infants per tal d’aconseguir el seu desenvolupament integral.

Des de la Llar d’Infants es plantegen diferents actuacions per tal de fomentar el treball amb les famílies del centre i la intercomunicació entre les famílies:

En primer lloc, per tal de facilitar el procés d’adaptació de l’infant a l’inici de curs es proposa una entrevista, i a final de curs se n'ofereix una altra per tal de compartir el procés d’aprenentatge i l’evolució que ha realitzat l’infant.

En segon lloc, també es procura mantenir un intercanvi d’informació diària en les entrades i sortides per tal de garantir el benestar de l’infant. A més, la Llar d'Infants disposa de graelles i/o plafons per cada nivell en les quals s’anoten cada dia totes aquelles informacions relacionades amb les necessitats bàsiques de cada nen o nena, com: el son, els àpats, les deposicions... així com alguna informació extraordinària si s’escau. 

Per acabar, s'envia un correu setmanal explicant alguna de les vivències i aprenentatges que han sorgit al llarg del de la setmana. Sempre s'acompanya d’un enllaç amb fotografies i/o vídeos de la setmana.

Entrades populars